-----------------------------

 

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

use of any of the following:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,